Vem är Bergmästaren?

  • Inlägget publicerat:mars 21, 2019
  • Inläggskategori:Bergmästaren

Begreppet bergmästare låter inte bara ålderdomligt, dess maktposition kan utan vidare jämföras med forna tider då kungen hade makten över hela riket och ingen kunde säga ifrån.

Titeln bergmästare förekom redan under medeltiden, medan den svenska statliga organisationen för frågor om gruvverksamhet och bergsbruk har anor från 1600-talet.

Bergmästaren leder myndigheten Bergsstaten. Den är ett särskilt beslutsorgan inom Sveriges geologiska undersökning, SGU, med uppgift att bland annat handlägga och besluta i ärenden som rör prospektering och utvinning av mineral enligt minerallagen. Bergsstaten har två kontor. Huvudkontoret finns i Luleå och ett lokalkontor finns i Falun.

I princip har vi idag samma situation som på medeltiden. Bergmästarens beslut över undersökning och utvinning av mineraler går inte att föra talan mot, oavsett om det är en berörd person, kommun eller ett helt län.