Vår miljölagstiftning

  • Inlägget publicerat:mars 21, 2019
  • Inläggskategori:miljöbalken

Den 1 januari 1999 trädde miljöbalken i kraft och ersatte alla till dess gällande miljölagar. Miljöbalkens mål är utan tvekan bra:

  • Vi och kommande generationer ska tillförsäkras en god miljö
  • Naturen har ett eget skyddsvärde
  • Människorna har ett förvaltaransvar
  • Lagstiftningen skall inspirera verksamhetsutövaren

När det kommer till lagens tillämpning ser det tyvärr inte lika bra ut.

Miljöfarlig verksamhet delas in i två kategorier: den ena som endast behöver anmälas och den andra som kräver tillstånd. 2008 ändrades Förordningen för miljöfarlig verksamhet.

Sedan dess är provborrning  inte längre klassat som tillståndsärende, vilket innebär att det inte behöver hållas samråd med berörda och verksamhetsutövaren måste inte göra en omfattande miljökonsekvensbeskrivning. Provborrningar är alltså endast så kallade tillsyns- eller anmälningsärenden och behandlas därför på kommunal nivå (miljöenheten I respektive kommun) och inte av Länsstyrelsen.