Vad säger partierna om alunskifferutredningen och fossila bränslen?

  • Inlägget publicerat:april 12, 2022
  • Inläggskategori:Senaste nytt

M, KD och SD vill inte förbjuda utvinning av fossila bränslen, och inte ens gå med på de föreslagna, om än otillräckliga skärpningarna för alunskiffer.

S, V, C, MP och L verkar vara överens om ett förbud av utvinning av fossila bränslen, men endast Vänsterpartiet säger att utvinning ur alunskiffer bör förbjudas.

Vi startar från början:

För två år sedan, i mars 2020 beslutade regeringen att tillsätta en utredning för att skärpa regelverket för utvinning ur alunskiffer. Detta gjordes för att följa januariavtalets punkt 33 som lyder

Prospektering och nyexploatering av kol, olja och fossilgas förbjuds på motsvarande sätt som gjorts med uran och regelverket för när utvinning av mineraler får ske från alunskiffer skärps (Utredning 2019-2020. Ny lagstiftning från 1 januari 2022). Satsa mer på forskning, tester och samarbeten med näringslivet för att på ett hållbart och effektivt sätt binda tillbaka en del av de utsläpp som redan gjorts.

En särskild utredare ska förutsättningslöst analysera hur regelverket för utvinning av metaller och mineral från alunskiffer kan skärpas. MEN … utredaren ska beakta ett ökande behov av innovationskritiska metaller och mineral av vikt för omställning till grön energi och att varken den teknologiska utvecklingen eller investeringsklimatet försämras.

I mars 2022 kom regeringens proposition som riksdagen nu ska ta ställning till. Det finns mycket att säga om det lagda förslaget. Att som regeringen föreslår, förbjuda utvinning av fossila bränslen är utan tvekan bra och angeläget. Tumme upp från vetoNu. Men tumme ner för det som kallas för en skärpning av regelverket för alunskifferbrytning, nämligen

• att sökanden i ansökan om undersökningstillstånd och bearbetningskoncession särskilt ska ange om ansökan avser alunskiffer,

• att bearbetningskoncession som avser alunskiffer endast får beviljas den som visar att den är lämplig att bedriva sådan bearbetning och

• att frågan om påverkan på jord- och skogsbruket ska utredas särskilt i koncessionsärendet efter underrättelse från bergmästaren.

vetoNu:s syn på saken kan läsas i vårt remissvar där vi framhåller att utredningens förslag är så dåliga att den borde göras om från grunden.

När regeringen inkommer med en proposition till riksdagen har partierna möjlighet att försöka förändra förslaget genom så kallade följdmotioner. Dessa är nu publicerade och är väl värda att läsa om man vill förstå de olika partiernas syn på de frågor vi tycker är högst relevanta. Vi kan utgå ifrån att de som inte har skrivit någon följdmotion instämmer i regeringens förslag och bifaller propositionen, först i näringsutskottet den 28 april och sedan i riksdagen den 31 maj.

Kristdemokraterna vill att

  • Riksdagen avslår propositionen.
  • Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med ett lagförslag som inte hämmar möjligheten att utvinna innovationskritiska mineral, som värnar den svenska gruvindustrins konkurrenskraft och stärker vårt lands beredskapsmässiga säkerhet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Liberalerna vill att

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppdatera svensk lagstiftning för att möjliggöra storskalig lagring av koldioxid även på platser där olja och gas förekommer och tillkännager detta för regeringen.

Sverigedemokraterna vill att

Riksdagen avslår proposition 2021/22:150 Förbud mot utvinning av kol, olja och naturgas och skärpta regler för utvinning i alunskiffer.

Vänsterpartiet vill att

  • Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att övergångsbestämmelser bör gälla för undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner som har beviljats före ikraftträdandet under tiden den 1 juli 2022 t.o.m. den 1 juli 2024 och tillkännager detta för regeringen.
  • Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med en beskrivning av hur förändringarna i förslaget förhåller sig till hushållningsprincipen och till avfallshierarkin i 15 kap. 10 § och 2 kap. 5 § miljöbalken, särskilt när det gäller råolja, skifferolja och naturgas, och tillkännager detta för regeringen.
  • Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minerallagen bör ändras så att ett nationellt förbud mot brytning ur alunskiffer införs och tillkännager detta för regeringen.

Moderaterna vill att

  • Riksdagen avslår propositionen.

Debatten och beslutet i riksdagen den 31 maj 2022 kan följas på riksdagens webb-tv.