Tips och länkar om överklaganden

Om du väljer att själv skriva ett överklagande istället för att anlita jurist eller förlita dig på mall från t.ex. kommun eller LRF har vi sammanställt lite tips och länkar nedan.

  • Det är gratis att överklaga (om du inte anlitar jurist). Du riskerar inte att behöva betala motpartens kostnader om du förlorar (till skillnad från i tvistemål).
  • Det blir dyrt för bolaget att anlita advokater istället för geologer.
  • Det är odramatiskt att överklaga. Handläggningen hos domstolen är skriftlig, du behöver alltså inte lägga fram din sak i en rättegång.

 

Tips:

  • Begär inhibition, dvs. att tillståndet inte ska gälla tillsvidare. Annars gäller undersökningstillståndet även om det överklagas.
  • Minerallagen är fastighetsrättslig, miljöargument biter sällan.
  • Skriv ett tydligt yrkande – upphäv undersökningstillståndet.
  • Kort och koncist ofta bättre än långa uppsatser, men motivera tydligt.
  • Läs lagen – det är den som domstolen går på. Se länk nedan.
  • Deadline är obönhörlig. Om du inte hinner skriva ett fullständigt överklagande kan du skriva att du överklagar, och begära anstånd med exempelvis ”tre veckor för att utveckla min talan”.

Länkar:

Alla lagar hittar du på https://lagrummet.se/ (detta är offentliga Sveriges portal för lagar)

Kommentar: Den lag som främst berörs är Minerallagen, men det kan vara av nytta även att läsa i Miljöbalken.

Bergsstatens/SGU:s karttjänst: https://apps.sgu.se/kartvisare/index.html

Kommentar: välj ”mineralrättigheter”i rullmenyn.

Nedan är en länksamling där man kan hitta natur-, vatten och kulturvärden som har ett skydd via framförallt Miljöbalken.
Dessa kan användas när man vill överklaga undersökningstillstånd eller inkomma med synpunkter till arbetsplanen.

Naturskydd, vattenskydd och kulturvärden

http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
Olika naturvärden och skydd som är knutna till naturvärden. Sök genom att zooma in eller sök på län eller kommunnamn.

Värden i skogs- och trädmiljöer

https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Här finns naturvärden och skydd i skogsmark. Skogsmark kan även röra områden i mindre trädmiljöer på slätten. Här fyller man i län och kommun alternativt ort. Man kan också söka direkt på kartorna. När man zoomar in ser man vilka värden som finns.

Fornminnen

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html

Här hittar man allt om fornminnen i landskapet. Sökfunktionen är uppbyggd på ungefär samma sätt som på de andra webbplatserna.

Förekomst av olika växter- och djur

https://www.artportalen.se/

På denna sidan finns djur- och växtarter inrapporterade. Man behöver inte logga in för att söka efter fynd. I den övre raden klickar man på sök.
Först väljer man antingen alla arter eller vissa artgruppper till exempel växter. Genom att klicka på pilen kan man välja vilken grupp. Därefter väljer man rödlistningskategori, rekommenderar att söka på hotade arter.
Nästa val kan man göra under fliken som heter naturvård. Här finns olika val som fridlysta arter och andra arter som är knutna till EU:s fågeldirektiv och artdirektiv. De olika bilagorna anger vilken skyddsform arten har enligt lagstiftningen.
Efter detta väljer ni tidsperiod. Har man valt alla arter är det bästa att välja ett år eller ett par år.

När man kommit så här långt ska området avgränsas. Det gör man tex genom att skriva län och kommun. Ett annat sätt är att söka via kartan. Då kan man zooma in och leta upp sitt eget intresseområde.
När det gäller fyndegenskaper så kan man hoppa över valen i ett första värde. Valideringsvärde  handlar om att bedöma om ett fynd är säkert artbestämt eller ej.

När allt detta är klart är det tid att välja hur man vill ha fynden presenterade. Det kan vara en enkel artlista eller en karta. På kartorna kommer det upp prickar och cirklar. De representerar olika lokaler där man hittat arten. Ibland är det stora cirklar och då kan det vara många fynd inom ett större område. Att söka här kan vara lite krångligt i början. Har ni problem så hör av er.

Vattenlänkar

https://viss.lansstyrelsen.se/

I VISS kan man hitta fakta och normer för det som rör vattnet, både grundvatten och ytvatten. Antingen väljer man att söka genom att zooma in på kartan eller genom att skriva vattendragets namn. Om du bor vid en mindre bäck som inte finns med så sök efter det vattendrag som den bäcken mynnar i.

https://vattenatlas.se/

Detta är ett bra ställe att leta efter vattenanknutna fakta. Tyvärr är inte vattendragen som mynnar på ostsidan med än. Detta är en kartbas som vattenråden byggt upp. Genom att zooma och panorera kan man hitta till det område man är intresserad av. Under fliken HYDROLOGI och sen SMHI kan man hitta vilket avrinningsområdet det är. Sen väljer man olika parametrar genom att klicka på ordet, till exempel SMHI avrinningsområde. Om det står vattenförekomst så betyder det att det finns fastställda vattenkvalitetsnormer enligt vattendirektivet.