Natura 2000-tillstånd

En oenig riksdag beslutade den 22 april att rikta ett så kallad tillkännagivande till regeringen. Regeringen uppmanas därmed att senast den 30 juni 2022 komma med förslag som innebär att det blir möjligt att få en bearbetningskoncession utan att ha ett Natura-2000 tillstånd. Initiativtagarna, de borgerliga partierna i näringsutskottet tycker att det räcker att söka det tillståndet vid ett senare skede, nämligen när miljöprövningen för verksamheten görs. S, V och MP reserverade sig mot förslaget.

Oenigheten faller tillbaka på en dom från 2014 i Högsta Förvaltningsdomstolen som gällde bearbetningskoncession för en gruva i Norra Kärr strax norr om Gränna. I domen, som bygger på EU-bestämmelser, fastslogs mycket tydligt att om Natura 2000-områden kunde påverkas krävdes särskilt tillstånd.

Johan Gran i vetoNu som författade det ena överklagandet som ledde fram till den s.k. Norra Kärr-domen kommenterar: – Så länge Sverige är medlem i EU måste vi rätta oss efter EU:s bestämmelser även om svenska riksdagsledamöter inte gillar bestämmelserna. Man kan inte både vara med i EU och få alla fördelar av ett EU-medlemskap och samtidigt kräva undantag från vissa regler som upplevs som besvärliga vilket såväl Högsta Domstolen som Högsta Förvaltningsdomstolen fastslagit i flera domar.

Vi tycker att Natura-2000 områden enligt lag borde vara helt fredade från gruvdrift och att det inte borde vara möjligt alls att ansöka om tillstånd i dessa områden. Så länge dock möjligheten finns kvar är det självfallet bättre för både bolagen och andra intressenter att så tidigt som möjligt få svar på frågan om området ens kan komma i fråga för framtida gruvverksamhet.

Läs eller lyssna på de olika argumenten: https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/debatt-om-forslag/natura-2000-tillstand-vid-ansokan-om_H801NU16