Motioner 2020

  • Inlägget publicerat:oktober 14, 2020
  • Inläggskategori:Senaste nytt

Motioner om minerallagen 2020

Nedan finns en sammanställning av 2020 års motioner som berör minerallagen

”Vi måste framöver skapa system där vi återvinner dessa metaller i så hög utsträckning som möjligt och säkerställa en mer effektiv användning. Men när allt det är sagt återstår att om vi ska klara omställningen kommer det att krävas mer brytning och nya gruvor.”

En ny mineralstrategi i tiden

”Det finns en stark opinion för att bevara ovärderliga naturvärden och garantera långsiktiga förutsättningar för lokalsamhälle och urfolk. Den svenska minerallagen är exceptionellt förmånlig för gruv- och prospekteringsbolag, samtidigt som alltför lite hänsyn tas till dem som påverkas av verksamheten.”

En modern samepolitik

”Det är uppenbart att flera åtgärder behöver vidtas skyndsamt för att säkra Sveriges attraktionskraft som prospekterings- och gruvland.” ”Idag är NIMBY, Not in my backyard-fenomenet påtagligt när det kommer till prospektering och gruvdrift.”

Effektiviserad gruvprövning

”I dag tar det alldeles för lång tid att få tillstånd för gruvverksamhet, samtidigt som det finns en stor osäkerhet i processen. Det är inte självklart att det tilldelas ett positivt besked, trots att omfattande resurser läggs på att ansöka om tillståndet.”

En konkurrenskraftig gruv- och mineralnäring

”I dag har vi i praktiken inte ett tillräckligt skydd för dricksvatten i Sverige, trots att rent vatten är vår viktigaste resurs. Minerallagen och Försvarsmaktens intressen har företräde. Det finns inte heller tillräckliga vattenskyddsområden kring våra värdefulla dricksvattentäkter.”

Skydda Vätterns vatten

”Sveriges geologiska undersökning (SGU) har diskuterat hur en ökad brytning i Europa skulle kunna komma till stånd, men det behöver också ses över vilka av dessa kritiska mineraler som kan brytas i Sverige och hur.”

Omställning till förnybar energi

”Då den föregående riksdagsmajoriteten inte närmare motiverade sitt beslut att förbjuda uranbrytning är det uppenbart att starka ideologiska motiv låg till grund för beslutet. Den rimliga positionen för ett kärnkraftsland är den som lagstiftningen tidigare byggde på, att under kontrollerade former tillåta prospektering och brytning av uran.”

Mineralpolitik för en stark gruvnäring

”Miljöbrott får ofta allvarliga konsekvenser för människor, djur och natur och under lång tid. Därför bör miljöbrott tas på större allvar och prioriteras högre av de rättsvårdande myndigheterna.” ”Sverige har god geologisk grund och prospekteringar pekar på att den svenska gruvproduktionen år 2025 skulle kunna vara tre gånger så hög.”

Cirkulär ekonomi

”Det finns således goda skäl att tro att uranbrytning nu och i framtiden skulle kunna vara lönsamt.”

Uranbrytning i Sverige

”Samtidigt har inte en enda ny gruva fått tillstånd att starta i Sverige de senaste tio åren. Detta är enligt mitt förmenande en konsekvens av att snävt lokala skyddsintressen, som oftast rör lokal påverkan på biologisk mångfald, tillåts bromsa nationellt avgörande satsningar på såväl industri som energiförsörjning och infrastruktur.”

En grundlig översyn av miljöbalken

”Det finns därför anledning att göra en större översyn av den prövningsorganisation och miljölagstiftning som står i vägen för att reducera omfattningen av tillståndsprocesserna och på så vis förkorta dem. Det finns också anledning att efterlysa ett snabbspår i prövningen av strategiska klimatprojekt.”

Utgiftsområde 24 Näringsliv

”För Vänsterpartiet är det självklart att den svenska regeringens Arktisstrategi i första hand måste fokusera på klimat och sociala förhållanden. Det inkluderar respekt för ursprungsbefolkningarnas rättigheter.” ”Sverige bör i förhandlingar om havsrättskonventionen driva krav om införande av moratorium mot gruvdrift på djuphaven. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna.”

Strategi för den arktiska regionen

”För att bryta den negativa trenden med ineffektiva tillståndsprocesser och brist på helhetssyn samt för att säkerställa rättssäkerheten föreslår vi att regeringen ska genomföra en översyn av regleringsbreven för de myndigheter som hanterar tillståndsärenden och med större krav på helhetssyn baserat på hållbarhetsbegreppets samtliga tre pelare.”

Krafttag för helhetssyn vid tillståndsprövning

”En konsekvens av detta är att det kan uppstå intressekonflikter mellan gruvnäringen och exempelvis renskötseln, jordbruket, turistnäringen och andra markägare varför det är av stor vikt att klargöra vilka intressen som väger tyngst och skall ges företräde. Den mineralstrategi som antogs år 2013 och som reviderades år 2015 måste revideras på nytt och att gruvnäringens vikt för landsbygden och nationen som helhet då särskilt beaktas.”

Rimliga förutsättningar för landsbygden

”I fall som Laver, Kallak och Pajala, liksom i det principiellt viktiga fallet Norra Kärr, ser vi hur statliga myndigheter försvårar etablering av ny gruvverksamhet. Därtill kommer redan krångliga tillståndsprocesser som skapar oförutsägbarhet och stora risker för den som vill etablera en gruvverksamhet. Detta är inte acceptabelt utan något som regeringen och dess myndigheter måste bejaka och främja om vi ska ha en fortsatt stark gruvindustri i Sverige.”

Den svenska basindustrin

”Förbudet sätter ett farligt prejudikat för framtiden där Sveriges internationella rykte som gruvnation riskerar att skadas och svensk gruvindustris konkurrenskraft riskerar att försvagas. Regeringen bör därför häva utvinningsförbudet när det gäller uran i Sverige.”

Upphävande av uranutvinningsförbudet

”I syfte att utveckla den mineralstrategi som den tidigare alliansregeringen sjösatte föreslår jag följaktligen att ovan nämnda modell i lämpliga och tillämpliga delar genomförs vad gäller kommuners rätt till intäkter inom den svenska gruvlagstiftningen samt även i berörda delar vad gäller vattenkraftsverksamhet m.m.”

Royalties for Regions

”Markägare bli ofta överkörda när undersökningstillstånd ges och nya gruvor planeras, vilket bland annat skett i Dalsland under senare år. Företag får utan större svårigheter undersökningstillstånd över stora områden. Sveriges berggrund innehåller värdefulla och viktiga mineraler. Sökandet och utvinningen av dessa behöver ske med större respekt för äganderätten och markägarnas intresse än vad som görs idag.”

Stärkt äganderätt i minerallagstiftningen

”Minerallagstiftningen måste omarbetas så att lagen skyddar markägaren och att mineraler ingår i markägarens egendom. Äganderätten måste stärkas så att markägarens ställning stärks i minerallagstiftningen.”

Äganderätten måste stärkas i minerallagen