Mineralpolitik i näringsutskottet och i riksdagen

  • Inlägget publicerat:mars 11, 2020
  • Inläggskategori:Senaste nytt

Näringsutskottets betänkande2019/20:NU11 Mineralpolitik

behandlades den 11 mars 2019 i riksdagen:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/mineralpolitik_H701NU11

I utskotten förbereder ledamöterna de beslut som riksdagen fattar. Utskotten är som en miniriksdag, ju större ett parti är desto fler platser har det. Detta innebär att det parlamentariska läget är lika komplicerad som i riksdagen, vill säga att det är svårt att få till stånd tydliga majoriteter. Partierna bestämmer själva vilka ledamöter som ingår i utskotten. Vid mandatperiodens början förhandlar partierna över vilket parti som får ordförandeplatsen i utskotten. I näringsutskottet är det Lars Hjälmered (M) som är ordförande och Helene Hellmark Knutsson (S) som är vice ordförande. Samtliga utskottsledamöter hittar man här.

Utskotten behandlar och beslutar om de inkomna motionerna indelade i sakområden, i detta fall mineralpolitiken, och lägger fram deras förslag till beslut i ett betänkande, här kallat NU11. Det mineralpolitiska betänkandet beslutades den 06 mars i näringsutskottet och debatterades och beslutades om i riksdagen den 11 mars 2020.

I NU11 behandlas 16 motioner:

Samtliga föreslås att avslås med argumentet att det pågår beredningar på området. Enda undantag är bifall till 2019/20:2677 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 26:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda och återkomma med konkreta åtgärder för att förkorta handläggningstiderna och förenkla tillståndsprocesserna i gruv- och mineralnäringen och tillkännager detta för regeringen.

Det är vad som avses i det s.k. tillkännagivandet som gjordes i riksdagen den 8 maj 2019. Då reserverade sig S, V, L och MP mot förslaget. I år finns en skriftlig reservation i betänkandet NU 11 från endast S, V och MP (läs här). L verkar ha ändrat ståndpunkt under tiden. Läsvärd är dessutom det särskilda yttrandet från Birger Lahti (V) (läs här).

Således är det enda som beslutades i riksdagen den 11 mars 2020 vad gäller mineralpolitiken följande, av Mattias Jonsson (S) i talarstolen träffande beskrivet som ”tillkännagivande av ett tillkännagivande”:

Riksdagen ställer sig bakom det utskottet anför om att regeringen senast i samband med tidpunkten för avlämnandet av budgetpropositionen för 2021 ska redovisa för riksdagen vilka konkreta åtgärder som har vidtagits med anledning av riksdagens tillkännagivande våren 2019 om gruv-och mineralnäringens tillståndsprocesser och tillkännager detta för regeringen.

Själva debatten på en timme kan ses på riksdagens webb-tv och sedan läsas i sin helhet i riksdagens protokoll.

Anmärkningsvärt är att partierna har skickat andra ledamöter än tidigare att föra debatten, vilket tyvärr inte bidrog till nämnvärda förbättringar. Gruvbranschens historik och betydelse för landet tog upp stora delar av talartiden. Överlag verkar det finnas väldigt liten medvetenhet för problematiken vi befinner oss i, Amanda Palmstierna (MP) undantaget. Skånes alunskiffer och vårt motstånd förekom endast perifert i debatten. Fjolårets mejlaktion som vi initierade inför den 8 maj 2019 nämndes dock och även förberedelser av januariavtalets alunskifferpunkt. Hur den ska utformas förblev oklart. Vi, människor och företag, som befinner oss i inmutat läge får känna oss väldigt svikna och besvikna när våra problem och farhågor uppenbarligen inte tas på allvar.

Bild: Voteringsresultat av punkt 1 i betänkandet