Det är framförallt två lagar, minerallagen och miljöbalken, som bestämmer vad, vem och hur mineraler får utvinnas. Olika statliga organ är inblandade i hanteringen av undersökning och utvinning av våra naturtillgångar.

Minerallagen

När minerallagen kom till 1637 var vi långt ifrån ett demokratiskt samhälle. Lagen finns kvar idag, men även om den har förändrats ett antal gånger under årens lopp återstår det framför allt en punkt som känns ålderdomlig och odemokratisk: En enda person i riket, Bergmästaren, beslutar om undersökning och utvinning i hela landet och ingen, inte ens en drabbad kommun, har rätten att säga ifrån. Läs mer

Miljöbalken

Miljöbalken är vi i Sverige stolta över men i dessa sammanhang har det visat sig att det är en papperstiger. Systemet bygger allt för mycket på tillit till konsultföretag och egenkontroll av verksamhetsutövaren. Läs mer

Den juridiska processen

Undersökningstillståndet har överklagats av drygt 350 personer, kommuner och länsstyrelsen. Vi lägger ut tips och mallar efterhand det blir aktuellt. Läs mer

Bergmästaren

Bergsstaten är ett särskilt beslutsorgan inom Sveriges geologiska undersökning, SGU, med uppgift att bland annat handlägga och besluta i ärenden som rör prospektering och utvinning av mineral enligt minerallagen. Bergmästaren är Bergsstatens chef. För närvarande är Åsa Persson bergmästare. Läs mer