JO-anmälan

  • Inlägget publicerat:februari 25, 2019
  • Inläggskategori:Juridik

Kortfattad beskrivning av ärendet

Bergsstaten har fått in ansökningar om undersökningstillstånd för 11 områden i Skåne från Scandivanadium Ltd (”bolaget”), diarienummer enligt ovan. Områdena omfattar ca 22 000 hektar, dvs. 220 kvadratkilometer. Undersökningstillstånden gäller rätten att leta efter mineraler, i huvudsak vanadin, på annans mark. Bergsstaten beviljade, med stöd av minerallagen, undersökningstillstånd för samtliga områden under sommaren och hösten 2018. Enligt 6§ Mineralförordningen ska samtliga berörda markägare få kopia på beslutet, samt karta. Denna bestämmelse är tvingande.

Bergsstaten har trots denna tvingande lag inte skickat ut kopia på beslutet eller karta till samtliga berörda utan endast till ett urval av markägarna, vilket har gjort att många enskilda inte har haft möjlighet att tillvarata sina rättigheter genom att överklaga. Fler än 350 överklaganden har emellertid skickats in till Förvaltningsrätten i Luleå in från privatpersoner, berörda kommuner samt Länsstyrelsen i Skåne. Merparten av dessa överklaganden torde ha kommit från parter som blivit korrekt underrättade. Enligt uppgifter i media är det fler än 4000 markägare som är berörda. Bergsstaten har annonserat i pressen att beslutet om undersökningstillstånd är fattat men utan att vare sig kopia på beslutet eller karta fanns med i annonserna. Utifrån annonserna går det därför inte att veta vilka som är berörda av besluten. Bergsstaten har inte heller på en direkt fråga från mig om hur urvalet gjorts svarat på denna fråga. Jag har haft mailväxling med Bergsstaten och påtalat felet, men Bergsstaten medger inte att något fel har begåtts och har därmed inte heller rättat till felet.

Du kan läsa hela JO-anmälan här.

Du kan läsa mejlväxlingen med Bergsstaten här.