Brev till Näringsutskottet

  • Inlägget publicerat:januari 18, 2021
  • Inläggskategori:Senaste nytt

Regeringens proposition 2020/21:67 Undersökningstillstånd

Hej,

Den 21 januari kommer Näringsutskottet att behandla Regeringens proposition 2020/21:67 om automatisk förlängning av undersökningstillstånd för prospektering av mineraler. Propositionen är resultatet av riksdagens tillkännagivande från sommaren 2020 vilket hade sitt ursprung i en rad motioner från M, C, KD, L och SD. Motionärerna ansåg att det inte var tillräckligt att förlänga undersökningstillstånden för de bolag vars tillstånd redan hade förlängts en gång.

Ifall propositionen med sin nuvarande lydelse antas är det dessa partier som behöver stå till svars inför tusentals människor i Skåne vars talan vi för. Inmutningarna i Skåne hade med dagens regelverk slutat gälla sommaren 2021. Bolaget i fråga, Scandivanadium, som numera har bytt namn till Province Resources är i skrivande stund föremål för en rättslig prövning i förvaltningsrätten. Detta eftersom de gjort provborrningarna på ett otillåtet sätt, vilket har fastslagits av tillsynsmyndigheten Bergsstaten.

Det skånska fallet är på inget vis exceptionellt utan ett bland många exempel som är en följd av de senaste årens övertro till gruvnäringens positiva effekter på samhället. Även i jämtländska Oviken visas tydligt på vad som händer när lycksökande och ofta nystartade utländska prospekteringsbolag kan verka fritt utan myndighetskontroll. Bergsstaten försöker nu stoppa läckage ur ett övergivet provborrningshål samtidigt som myndigheten jagar det kanadensiska prospekteringsbolaget EU Energy som har gjort sig onåbart. Skattebetalarna får därmed betala notan även för detta miljöbrott. Precis som i Skåne är det den riskfyllda berggrunden alunskiffer, full av uran, radon och tungmetaller som är lika åtråvärd som bekymmersam.

Övertron på gruvbranschen behöver förändras, det framkommer inte minst i alunskifferutredningen som konstaterar att krav behöver ställas på bolagens lämplighet. Vi förstår att det vid ett första ögonkast kan verka angeläget att underlätta för prospekteringsbolagen under pandemin. Tyvärr finns en lika ogrundad som naiv tilltro till dessa bolags förmåga och vilja att ge samhället eftertraktade mineraler. Bolagen är precis som mineralmarknaden internationella och mineralerna säljs på en världsmarknad utan att nödvändigtvis hamna hos våra teknikföretag eller ens inom EU.

Att stödja prospekteringsföretag med en lagändring på bekostnad av enskilda svenska markägare är fel väg att gå. Det tydliggör sakförhållandena när Chefs-JO i dagarna har riktat kritik mot Bergsstaten då JO konstaterar att det är enskilda markägare som även de är berörda utöver gruvbolagen.

Det är i första hand företrädet för enskilda människor och andra och konkurrerande näringar vi förutsätter att Näringsutskottet anammar och därmed avstyrker Regeringens proposition. Det är också av yttersta vikt att även alunskiffer undantas från den automatiska förlängningen för undersökningstillstånd på samma sätt som olja, gas och kol. Detta med hänvisning till utredningen som nu är ute på remiss och som har visat vilka risker denna berggrund innehåller.

Visa stöd till våra medborgare, inhemska näringar och våra miljövärden istället för att ge carte blanche till en rad oseriösa bolag som lovar guld och gröna gruvor!

Nätverket vetoNu
Anita Ullmann
Ordförande

18 januari 2021